Back
Kepala Sekolah – Dwi Rahmat Siswoyo

Dwi Rahmat Siswoyo, S.Pd.

Kepala Sekolah
Pak Ari SMP AWH

Ari Budi Setiawan, S.Si

Waka Kesiswaan
Ahmad Khotim

Ahmad Khotim, S.HI, M.Sy

Waka Humasy & Koord. Diniyah
Bu Selvi

Selvi Ari Rusdiana, S.Pd

Waka Kurikulum
17. Ita Laili Faridah, S.Pd

Ita Laili Faridah, S.Pd

WAKA SARANA PRASARANA