Back
Kepala Sekolah – Dwi Rahmat Siswoyo

Dwi Rahmat Siswoyo, S.Pd.

Kepala Sekolah
17. Ita Laili Faridah, S.Pd

Ita Laili Faridah, S.Pd

WAKA SARANA PRASARANA
Ahmad Khotim

Ahmad Khotim, S.HI, M.Sy

Waka Humasy & Koord. Diniyah
M. Khafidz

Mochamad Khafid, S.HI

Waka Kesiswaan